Docenten

Wat is Academie van de Stad?

Academie van de Stad verbindt het hoger onderwijs met de samenleving. Gemeentelijke instellingen en woningcorporaties leveren maatschappelijke vraagstukken aan die Academie van de Stad vertaalt naar een opdracht voor het hoger onderwijs. Academie van de Stad zet zich in om de projecten te laten aansluiten op de leerdoelen van de onderwijsmodules en blijft gedurende de gehele uitvoering betrokken om het proces te faciliteren, het eindresultaat te bewaken en het project tot een goed einde te brengen. Voor zowel studenten als docenten kan deze uitwisseling van kennis met andere professionals uit de praktijk tal van nieuwe inzichten opleveren. Voor voorbeelden van onderwijsprojecten kunt u de projectenpagina bekijken.

Studenten zetten zich vanuit hun opleiding in voor de stad terwijl ze werken aan hun eigen ontwikkeling. Deelnemen aan een van de projecten van Academie van de Stad biedt het hoger onderwijs de kans om studenten op te leiden als grootstedelijke professionals en grootstedelijke burgers. 

Academie van de Stad: meerwaarde voor het hoger onderwijs

Studenten zijn de grootstedelijke professionals van de toekomst
Werken in de grote stad wordt voor professionals steeds uitdagender en complexer. De grootstedelijke professional van de toekomst werkt voor en met mensen die heterogenere groepen vormen waarbinnen diverse, kortdurende, onderlinge verbanden worden aangegaan die dynamischer en internationaler worden, en staat voor opgaven die grotere onderlinge verwevenheid en steeds meer verschillende aspecten en dimensies kennen. Hierdoor wordt de beroepspraktijk meervormiger en onvoorspelbaarder, vervagen de grenzen tussen professies, moeten professionals zowel over specialistische als generieke kennis en vaardigheden beschikken en kunnen zij hun werk niet in isolement doen. Academie van de Stad biedt studenten de mogelijkheid de specialistische kennis, vaardigheden en beroepservaring die zij zich tijdens hun studie eigen maken te verdiepen en te verbreden met generieke kennis over grootstedelijke fysieke en sociale infrastructuur, projectgestuurd werken en interdisciplinariteit en de ‘21ste eeuwse vaardigheden’: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en communiceren. Zo ontwikkelen studenten zich tot zogenaamde ‘T-shaped professionals’ : grootstedelijke professionals van de toekomst die monodisciplinaire diepe specialistische kennis en vaardigheden combineren met 21ste eeuwse multidisciplinaire meta-cognitieve en brede vaardigheden. 

Studenten zijn de grootstedelijke burgers van de toekomst
Burgerschapsvorming is een belangrijke doelstelling in het hoger onderwijs. Academie van de Stad sluit bij deze doelstelling aan door bij te dragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden die studenten nodig hebben voor maatschappelijk bewustzijn en burgerschapszin in de 21ste eeuw. Academie van de Stad biedt studenten de gelegenheid hun betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding en sociale en culturele vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Door te participeren in projecten van Academie van de Stad leren studenten deze 21ste eeuwse vaardigheden ‘in het echt’: via de leef- en werkervaringen die zij zelf opdoen in de grote stad en via de ervaringen van andere mensen van allerlei pluimage, uit alle lagen van de stedelijke samenleving. Studenten ontwikkelen zo een toekomstvisie en geven invulling en zin aan hun toekomstig bestaan als burgers in de grote stad.

Meer weten?

Neem dan contact op met An Nguyen Phuc of meld u hier aan. Ook kunt u de brochure downloaden. 

Aanmelden en meer informatie
Docent aan het woord:

"Werken met onze studenten en Academie van de Stad was erg plezierig. Niet alleen omdat mijn studenten er erg veel van hebben opgestoken op het gebied van onderzoek doen, kennismaken met de ins en outs van het fenomeen woningbouwcorporaties én de relatie met sociale innovatie. Maar ook omdat Academie van de Stad er steevast voor zorgde dat op de achtergrond alles perfect was georganiseerd en goed liep. Ook inhoudelijk droeg de Academie veel bij: dacht altijd mee en hield mijn maar liefst twintig studenten altijd scherp en bij de les. Uiteindelijk heeft het ook mij persoonlijk een zeer verrijkende toevoeging van mijn netwerk opgeleverd waar ik voor onderwijsontwikkeling, -uitvoering en eigen onderzoek nog steeds uit put!"

Marco Oteman
docent Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht

"Dankzij de bemiddeling van Academie van de Stad werkten onze studenten aan het proces van de bijstandsaanvraag bij de gemeente Utrecht. Een uitdagende vraag en een interessante doelgroep voor de studenten om zich in te verdiepen. Voor veel van hen ging een nieuwe wereld open."

Hanneke Ponten
docent Communicatie Hogeschool Utrecht

Participanten
OnderwijsinstellingenStadsdelen, gemeentelijke diensten en woningcorporaties